O CZASOPIŚMIE

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo Preteksty powstało w 1999 r. w ramach Studenckiego Koła Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako reaktywacja wcześniej wydawanego „Viel–o–Sophie”. Do 2008 r. wydawane było w wersji papierowej, obecnie ukazuje się jedynie w formie elektronicznej. Jego celem jest stworzenie platformy dla studentów chcących podzielić się wynikami swoich badań oraz przemyśleniami. W naszym przekonaniu filozofia stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań naukowych, które z kolei stanowią nieodłączną część refleksji filozoficznej. Jesteśmy otwarci na artykuły, eseje recenzje i tłumaczenia zarówno stricte filozoficzne, jak i te „filozofujące”, których tematyka jest z filozofią związana. Za publikację w Pretekstach osoby autorskie otrzymują 5 punktów.

Informacje o naborach tekstów znajdować się będą na naszym profilu na Facebooku. Więcej informacji na temat redakcji, procedury recenzowania oraz wymogów technicznych znajduje się podstronach serwisu.

Proces recenzji

  1. Redakcja dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem ich zgodności z profilem czasopisma, tematyką numeru oraz wytycznymi edytorskimi.
  2. Teksty spełniające powyższe wymogi jest przekazywany recenzentowi współpracującemu z Redakcją. Nazwiska autora i recenzenta nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana na jest na stronie internetowej czasopisma.
  3. Recenzent ocenia tekst, wypełniając formularz recenzyjny dostępny na stronie internetowej czasopisma. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.

Polityka otwartego dostępu

Preteksty to czasopismo Open Access. Użytkownicy mają prawo do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania, wyszukiwania lub linkowania do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie oraz do wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu na warunkach licencji CC BY-NC-ND 4.0. Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa wydawnicze do swoich artykułów, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści.

Redakcja zachęca autorów do rozpowszechniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w mediach społecznościowych i otwartych repozytoriach (z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma).

Czasopismo Preteksty nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Czasopismo Preteksty nie wypłaca autorom żadnych wynagrodzeń za opublikowane teksty.

Członkowie redakcji i recenzenci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę związaną ze standardową działalnością czasopisma.