Filozofia historii. Polityka, religia, ideologia

12376110_1671986459730010_6804650286885719702_nSerdecznie zapraszamy na konferencję!
Termin – 4 marca, zgłoszenia do 24 stycznia, opłata – 80 zł:

„Konferencja stanowi kontynuację rozważań podejmowanych podczas sesji „Filozofia historii. Granice i możliwości”, która odbyła się 30 i 31 stycznia 2015 roku w Poznaniu. Celem konferencji będzie filozoficzna analiza związków między refleksją ogólną nad historią a różnymi wymiarami sfery publicznej (politycznej, religijnej, prawnej, itd.). Traumatyczne doświadczenia dwudziestego wieku podały w wątpliwość prawomocność tradycyjnych metanarracji historycznych oraz zasadność powoływania się na nie w procesie legitymizacji działań politycznych. Jednocześnie nie sposób zrozumieć wielu współczesnych projektów filozoficznych, politycznych czy teologicznych bez odniesienia ich do określonej wizji procesu dziejowego. W tym kontekście chcielibyśmy, aby spotkanie było okazją do namysłu nad tym, jaką rolę w tworzeniu lub podtrzymywaniu zbiorowej tożsamości odgrywa szeroko rozumiana refleksja historiozoficzna…

Wystąpienia mogą nawiązywać do następujących zagadnień:
• wpływ historii na kształtowanie się tożsamości społecznej
• polityczne i ideologiczne uwarunkowania namysłu nad dziejami
• związki pomiędzy myśleniem religijnym a historiozoficznym (mesjanizm, eschatologia)
• (post)sekularyzm jako nowa forma filozofii dziejów
• projekty filozofii historii w obliczu pytań o oświecenie
• problem lokalnej stosowalności klasycznych paradygmatów metanarracji historycznej
• próby historiozoficznej interpretacji współczesnych przemian politycznych

Czas dla referentów: 20 minut
Opłata konferencyjna: 80 zł.

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr Krystian Pawlaczyk (IF UAM)

Kontakt: mgr Anna Lica (ISM UAM) – filhist2016@gmail.com

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres e-mail konferencji do dnia 24 stycznia 2016 r.”